io.sphere.sdk.shippingmethods.expansion

Interfaces